ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล๊อกรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารInformation and Communication Technology ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

        
ชื่อ              นางเบญจวรรณ  หงษ์สวาสดิวัฒน์
การศึกษา     ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา
                       ปริญญาโท เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
ตำแหน่ง        ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาที่สอน      คอมพิวเตอร์
โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่อยู่ benjawanhong@gmail.com